Navigace
Kontaktujte nás:
+420 222 950 642
info@akroreal.cz

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Informace o správci osobních údajů a skupině podniků AKRO

 • společnost Akro Real, a.s.
 • sídlo: U Roháčových kasáren 1555/10, Vršovice, 100 00 Praha 10
 • IČ: 251 05 001
 • Kontaktní údaje: www.akroreal.cz/kontakt
 • e-mail: info@akroreal.cz
 • tel. č.: +420 222 950 642

Akro Real, a.s. provádí pro sebe a všechny jí řízené společnosti náležící do skupiny podniků AKRO kompletní developerskou činnost a správce osobních údajů, Jako správce osobních údajů Vás informujeme o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů včetně rozsahu Vašich práv jako subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním.

II. Účely a rozsah zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jste vyplnil(a) v kontaktním formuláři

 • jméno a příjmení
 • e-mail, telefon

budou společností Akro Real, a.s. zpracovávány výlučně pro účely vzájemné komunikace související se zprávou, kterou odešlete prostřednictvím kontaktního formuláře

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete při jednání před uzavřením příslušné smlouvy (rezervační, budoucí kupní, kupní smlouvy apod.) nebo při jejím uzavření mezi některou ze společností skupiny podniků AKRO a Vámi, zejména:

 • jméno a příjmení
 • datum narození, rodné číslo
 • bydliště
 • e-mail, telefonní číslo
 • číslo dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu)
 • podobiznu, místo narození (pokud nám po Vašem předchozím souhlasu předáte nebo umožníte provést kopii dokladu totožnosti za účelem identifikace podle zák. č. 253/2008 Sb., zákon proti praní špinavých peněz, a souhlas svým podpisem stvrdíte na kopii dokladu)
 • číslo bankovního účtu
 • další údaje plynoucí z konkrétního typu smlouvy nebo ze zákona budou společností Akro Real, a.s. a společností ze skupiny podniků AKRO, podepisující s Vámi smlouvu, zpracovávány pro účely:
  • provedení opatření k uzavření příslušné smlouvy
  • plnění povinností z uzavřené smlouvy a poskytování souvisejících služeb
  • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají
  • předpisů upravujících účetnictví a daně
  • vymáhání pohledávek
  • splnění právních povinností
  • slnění povinností při správě nemovitostí
  • plnění povinností z titulu funkce předsedy společenství vlastníků jednotek
  • archivace prováděné podle zákona.

III. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je zejména:

 • nezbytnost pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo provedení opatření přijatých před uzavření smlouvy na Vaši žádost
 • splnění našich zákonných povinností vztahující se na nás jako daňového poplatníka, zejména dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 586/1992 Sb., o daní z příjmů atd.

IV. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Zpracovateli Vašich osobních údajů jsou Akro Real, a.s. a společnost ze skupiny podniků AKRO, se kterou hodláte nebo jste uzavřeli smlouvu. Zpracovateli a kategoriemi příjemců dále jsou:

 • externí účetní firmy a poskytovatelé právních služeb
 • banky a stavební spořitelny poskytující Vám i nám úvěr
 • správci objektů vybudovaných developerskou činností
 • notáři provádějící úschovu peněz a listin
 • dodavatelé Vámi požadovaného nadstandardního provedení a vybavení jednotky nebo domu
 • finanční a katastrální úřady, státní a správní orgány v rámci plnění jejich zákonných povinností.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely. V případě, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i po dobu delší, než je uvedeno výše, budeme je vždy zpracovávat jen z důvodů našich oprávněných zájmů nebo z důvodů stanovených právními předpisy a vždy jen po dobu právními předpisy stanovenou.

VI. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů
 • právo na omezení zpracování. Omezení znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení, jestliže:
  • o popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami
  • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
  • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě smlouvy s Vám,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III.), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Kontaktní formulář

[contact-form-7 404 "Nenalezeno"]